ÚvodInformaceObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu platné od 1. 1. 2013

Tento nákupní řád stanovuje podmínky nákupu v internetovém obchodě www.hara.cz a vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní údaje

Provozovatel obchodu - prodávající:
Jan Sobotík
Pod Morávií 1315/5
742 21 Kopřivnice

IČ: 10615105, DIČ: CZ500617114
Tel.: 556 80 80 80
Mobil: 608 512 449
E-mail: info@hara.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2600222423 / 2010 (FIO banka Nový Jičín)

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Prodávající je provozovatel internetového obchodu www.hara.cz.
Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu.
Zbožím se rozumí jakýkoliv výrobek, zakoupený prostřednictvím internetového obchodu www.hara.cz.
Reklamací se rozumí oznámení zjištěné vady, o které je Prodávající neprodleně informován Kupujícím telefonicky, e-mailem, faxem nebo písemně. Oznámení musí obsahovat identifikaci Kupujícího, označení zboží a popis zjištěné závady, popřípadě číslo objednávky nebo faktury.

OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka podaná prostřednictvím internetového obchodu www.hara.cz je považována za závaznou v okamžiku odsouhlasení. Nejpozději do 24 hodin (v pracovních dnech) po obdržení objednávky bude Kupující kontaktován Prodávajícím. Kupující bude informován o termínu dodání a způsobu dopravy a provede kontrolu zadané objednávky. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud souhlasí všechny nezbytné údaje (objednané zboží, cena, dodací adresa) a Kupující souhlasí s termínem a způsobem dodání i formou úhrady, může být objednávka realizována. V tomto okamžiku se objednávka stává závaznou.Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí zboží kupujícím.Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí a zaplacení zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se Kupující v této lhůtě rozhodne zboží Prodávajícímu vrátit, musí vrátit nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení a v původním obalu. Zboží musí být ve stavu umožňujícím jeho další prodej. Pro splnění lhůty je rozhodující datum odeslání zboží. Po obdržení zboží Prodávající vrátí Kupujícímu předem dohodnutým způsobem odpovídající částku. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím osobního odběru bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.hara.cz či nikoliv.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud Kupující již zaplatil celou nebo část kupní ceny, bude součástí dohody také způsob vypořádání.
Postup v případě odstoupení od smlouvy.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo hradí prodávající kupujícímu veškerá přijatá plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Přesný termín expedice zboží i dodání je Kupujícímu oznámen po ověření dostupnosti v rámci odsouhlasení objednávky. Objednané zboží je dodáváno po celém území České republiky a Slovenské republiky.

PLATBA A ZPŮSOBY DORUČENÍ ZÁSILKY

Fyzické osoby nad 5.500,- s DPH                              PŘEPRAVA ZDARMA
Právnické osoby nad 8.500,- s DPH                          PŘEPRAVA ZDARMA
Osobní odběr na provozovně hotově                        BEZ DALŠÍHO  POPLATKU   
Česká pošta – dobírkou                                             150,- bez DPH
Česká pošta – převodem z účtu                                100,- bez DPH
PPL - dobírkou                                                              150,- bez DPH
PPL – převodem z účtu                                                100,- bez DPH

Přeprava na Slovensko jako výše uvedené            +350,- bez DPH*

* Při přepravě na Slovensko neplatí dovoz zdarma.

Číslo účtu pro platby převodem:                              2600222423 / 2010   (FIO banka Nový Jičín)

REKLAMACE

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád upravuje, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, způsob vyřizování reklamací, podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad vzniklých v záruční době.

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projevily po převzetí zboží kupujícím v průběhu záruční doby. Nárok na reklamaci zaniká v těchto případech:

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

ZÁRUČNÍ DOBA

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným nebo nepřiměřeným používáním, má právo na reklamaci zboží.
Délka záruční doby odpovídá vždy minimálně délce záruční doby stanovené Občanským zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převzal. Do záruční doby se nepočítá doba provádění záruční opravy (tedy doba od zahájení reklamačního řízení až po jeho ukončení). Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně vadné součástky, na kterou je poskytována záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží nebo od převzetí zboží s novou součástkou. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze v takovém případě považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti

KUPUJÍCÍ JE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ POVINEN


POSTUP VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace jsou přijímány e-mailem, telefonicky nebo písemně. Po obdržení reklamace informuje Prodávající Kupujícího o dalším postupu.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby Kupující předložil doklad o koupi. Pokud Kupující doklad o koupi nepředloží, je třeba, aby poskytl informace umožňující dohledání dokladu v informačním systému Prodávajícího.

Zboží, které Kupující odesílá k reklamačnímu řízení, musí být v kompletním stavu, tedy včetně příslušenství a návodů.

Kupující je povinen zabalit zboží do původního obalu. Pokud Kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit nový obal, který bude vyhovovat nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že při přepravě musí být zboží dostatečně chráněno, jinak nemusí být reklamace uznána.
Po přijetí reklamace bude Kupující informován o nejvhodnější formě řešení reklamace a podrobnostech reklamační procedury. O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol. V případě neoprávněné reklamace má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s posouzením reklamace. Kupující je povinen tyto náklady uhradit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním registračního nebo objednávkového formuláře dává uživatel serveru www.hara.cz provozovateli souhlas ke shromažďování a uchovávání jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech .Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud o to požádá písemnou formou. Prodávající se zavazuje, že do 3 dnů od doručení žádosti provede výmaz všech osobních údajů o Kupujícím.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškeré podmínky stanovené Nákupním i Reklamačním řádem ve znění platném v den odeslání objednávky.

V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními normami, především Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice si společnost HESTEANA, s.r.o. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tyto změny a začátek jejich účinnosti společnost zveřejní vhodným a přiměřeným způsobem na internetových stránkách www.hara.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. ledna 2010.

Osoba odpovědná za vyřizování reklamací:
Jan Sobotík
jansobotik@hara.cz
556 80 86 80
608 51 24 49